Marketing 3.0. Philip Kotler

Philip Kotler jest jednym z ojców marketingu. To człowiek, który doskonale opisuje bieżąca sytuację w marketingu oraz wyznacza nowe trendy. Warto znać jego podejście do marketingu, by móc wypracować sukces swojej firmy.

Marketing 3.0 to pozycja książkowa autorstwa Philipa Kotlera, która jest odpowiedzią na nieustanne zmiany gospodarcze i społeczne na całym świecie. Głównym bowiem przesłaniem nowej koncepcji marketingowej, jest połączenie różnorodnych potrzeb ludzi – współpracowników, uczestników rynku, partnerów, udziałowców i konsumentów – z celem i działaniem przedsiębiorstwa, mając jednocześnie na uwadze troskę o dobro wspólne, wartości indywidualne i dbałość o środowisko. Autor zwraca uwagę na holistyczną istotę Marketingu 3.0, przeobrażając wersje pierwotne (Marketing 1.0 i 2.0) skupione rozdzielnie na produkcie i konsumencie, w ujęcie składające wszystko w całość. Nie da się bowiem tworzyć dobrze prosperującej firmy, bez odpowiedniej współpracy z innymi uczestnikami rynku. A także w izolacji od zmian cywilizacyjnych oraz globalnych problemów gospodarczych i społecznych. Mając szczególnie na względzie: ubóstwo, problemy zdrowotne ludzkości oraz degradację środowiska. W dobie szeroko pojętych przemian cywilizacyjnych i kulturowych, nieustannej modyfikacji podlega również stanowisko człowieka jako jednostki na rynku dóbr i usług. Dzięki swobodnemu dostępowi do technologii i informacji zanika bierna postawa konsumencka. A świadomi odbiorcy stanowią ważny czynnik oddziaływania na życie i funkcjonowanie innych uczestników rynku i całego społeczeństwa.

Philip Kotler jako marketingowy guru

Philip Kotler to amerykański ekonomista i honorowy profesor Katedry Marketingu Międzynarodowego w jednej z najważniejszych uczelni światowych (Kellogg School of Management na Northwestern University), którego publikacje książkowe oraz artykuły naukowe są znane i cenione na całym świecie. Każda osoba, która wiąże swoją przyszłość ze studiami ekonomicznymi, a w szczególności z zarządzeniem i marketingiem, prędzej czy później spotka na swej drodze podręczniki i liczne opracowania autorstwa tego guru marketingowego. Koncepcje marketingowe Philipa Kotlera uznawane są za istotne źródło wiedzy dla menadżerów, przedsiębiorców i osób zarządzających firmą, bowiem stanowią kompendium wiedzy na temat gruntowanych zasad stanowiących o pozycji firmy na rynku wciąż zmieniających się czynników oddziałujących na życie człowieka. Przeobrażenia w środowisku makroekonomicznym w istotny sposób wpływają na zachowania konsumentów, co w konsekwencji warunkuje podejście marketingowe przedsiębiorstw. Autor proponuje więc modele biznesowe i przemyślaną wizję działania, która uwzględnia wszystkie zależności społeczne, gospodarcze i rynkowe dziejące się w świecie. Ewolucje koncepcji marketingowych, wydają się być jedynym, słusznym podejściem do tematu marketingu budującego wartość firmy, przy jednoczesnej dbałości o życie człowieka i środowisko naturalne. A Philip Kotler, dzięki swojemu wykształceniu, doświadczeniu i współpracy naukowej z licznymi uniwersytetami (jest m.in. laureatem doctora honoris causa przyznanego przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie) i jednostkami badawczymi, doskonałym znawcą organizacji, tworzenia i wdrażania skutecznych strategii marketingowych przedsiębiorstw.

Dlaczego warto sięgnąć po Marketing 3.0?

Książka Marketing 3.0 wskazuje nową ścieżkę rozwoju strategii marketingowych opartych o technologie przyszłości. Ważnym aspektem staje się zaspokojenie potrzeb świadomego odbiorcy, który prócz zakupionego dobra lub usługi, skupia się również na celach i misji firmy oraz działaniach poza sprzedażowych (rozdział 1 – nadchodzi Marketing 3.0). Choroby cywilizacyjne, bezrobocie oraz ubóstwo, a także szerzące się zanieczyszczenie środowiska naturalnego, to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi przychodzi się obecnie mierzyć ludziom na świecie. Dlatego też, konsumenci czasów obecnych wybierają dobra, które spełniają ich głębszą potrzebę integracji ze społecznością. A co za tym idzie, warunkują zachowania przedsiębiorstw, które winny tworzyć lepszą rzeczywistość (rozdział 2 – model przyszłości dla Marketingu 3.0). Marketing 3.0 wymaga więc skupienia na wartościach poza materialnych i filozofii współtworzenia lepszego świata. Dlatego w książce Marketing 3.0 wiele rozdziałów zostało poświęconych omówieniu znaczenia i ogromnej roli w tworzeniu strategii marketingowej, jaką odgrywa konkretnie ukształtowany człowiek, który ma rozum, serce i duszę a swoje decyzje podejmuje pod wpływem głębokich wartości, marzeń, relacji i preferencji życiowych. Aby osiągnąć satysfakcjonującą pozycję rynkową, firma winna działać w taki sposób, by do swojej misji przekonać jak największą grupę konsumentów (rozdział 3 – przekonanie do misji konsumentów). Dzięki dostępowi do informacji, a także łatwej transmisji danych w sieci, konsumenci mogę bowiem oceniać towar i usługę oraz wyrażać swoją opinię na portalach społecznościowych. Podkreśla to ich ważność w procesie tworzenia przekazu marketingowego na temat danej firmy, sprzedawanego dobra lub kampanii społecznych nienastawionych na zysk (rozdział 9- dążenie do ochrony środowiska). Ponadto, coraz większe znaczenie zaczęły odgrywać informacje płynące od pracowników na temat filozofii działania przedsiębiorstwa, warunków pracy i współpracy (rozdział 4 – przekonanie do wartości pracowników). A także opinie tworzone przez partnerów biznesowych, dostawców oraz firmy świadczące usługi outsourcingowe (rozdział 5 – przekonanie do wartości partnerów z kanału, rozdział 6 – przekonanie do wizji udziałowców). W realizacji marketingu 3.0 istotnym elementem jest więc budowanie autentycznej więzi pomiędzy firmą i klientem oraz innymi uczestnikami rynku. Mając na względzie ogromną rolę opiniotwórczą, jaką obecnie posiadają wszyscy użytkownicy Internetu, „żadne przedsiębiorstwo nie może sobie już pozwolić na niską jakość”, bowiem zła opinia o towarze lub usłudze spowoduje spadek sprzedaży i wartości marki na rynku. A dobra, pozwoli firmie wspinać się coraz wyżej po szczeblach drabiny sukcesu. Marketing 3.0 zwraca więc uwagę na tworzenie dobrej pozycji produktu wspólnie – przy udziale klientów, pracowników i partnerów biznesowych. I na podstawie kanału wzajemnej komunikacji, buduje strategię zaspokajania potrzeb materialnych, a także emocjonalnych i duchowych całego społeczeństwa.